Zastupování investora

V průběhu celého projektu Vás budeme zastupovat, již od výběru architekta, kontroly projektové dokumentace,  vyřízení stavebního povolení, výběru dodavatelské firmy až po výstavbu, kolaudaci a předání objektu do užívání. Budete mít jistotu, že na konci celého procesu převezmete Vaší stavbu bez vad a nedodělků, zbytečných víceprací a v termínu, který jste si s naší pomocí smluvně dohodli. O našich schopnostech pro Vás toto zajistit svědčí dnes již více jak 30 spokojených stavebníků!

Typický seznam úkonů při zastupování investora – viz. návrh mandátní smlouvy

 Mandantář, za podmínek dohodnutých mandátní smlouvou, zastupuje mandanta. Tato činnost obsahuje:

 • kontrolu dodržování podmínek stavebního povolení, popř. opatření orgánu stavebního dohledu
 • dodržování postupu stavby dle projektové dokumentace zpracované pro vedení stavby, v souladu s právními předpisy,platnými technickými normami,předepsanými technologickými postupy a uzavřenou smlouvou o dílo
 • v případě potřeby požadování systematického doplňování a dopracování projektové dokumentace pro vedení stavby
 • seznamování investora předem s veškerými změnami a doplňky dokumentace,jejichž potřeba v průběhu stavby nastane
 • provádění kontroly věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur předkládaných zhotovitelem,jejich soulad s uzavřenou smlouvou o dílo a tyto předkládat investorovi k likvidaci
 • provádění kontrol těch součástí stavby,které budou dalším postupem zakryty a stanou se nepřístupnými a to formou  zápisu do stavebního deníku
 • koordinaci práce a dodávek přímých dodavatelů
 • spolupráci s  projektantem popř.jeho autorským dozorem, při zajišťování souladu dodávek s projektem či při odstraňování zjištěných závad projektu
 • provádění kontroly správnosti předepsaných nebo dohodnutých zkoušek materiálů  konstrukcí a prací a vyžadování dokladů o kvalitě prováděných prací a dodávek(doklad o schválení výrobku,certifikát, atest, prohlášení o shodě apod.)
 • sledování a kontrolu vedení stavebních a montážních deníků  na stavbě
 • provádění kontroly postupu prací zhotovitele dle dohodnutého časového harmonogramu podle uzavřených smluv, včetně povinnosti včas investorovi avizovat prodlení zhotovitele a připravovat podklady pro uplatnění sankcí z prodlení
 • účast na kontrolních dnech na stavbě
 • navrhování opatření ke zvýšení hospodárnosti,odstranění či omezení hrozících škod
 • příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby a účast  na přejímacím řízení a kolaudaci
 • provedení kontroly včasného vyklizení staveniště zhotovitelem
 • provádění průběžných zápisů ve stavebním deníku o okolnostech majících význam pro způsob provádění stavby a kontrolování vedení stavebního deníku v souladu se stavebním zákonem a prováděcí vyhláškou
Zavoláme Vám
Zanechte nám Vaše telefonní číslo a my se Vám zdarma ozveme.

Aktuality

27.05 Kontroly energetických štítků již probíhají! Podle informací z pražské pobočky Státní Energetické Inspekce již… Více
26.03 Nově spolupracujeme se společností Develop Tech a zahájili jsme práce na dodávce systému měření… Více
18.06 Nová zelená úsporám 2013 byla vyhlášena! Zatím bude ze zdrojů Státního fondu životního prostředí ČR… Více